Πολιτικές Ξενοδοχείου

Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

H Πολιτική του ξενοδοχείου UNIQUE BLUE RESORT για θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (Α&Υ), αποτελείται από τις πιο κάτω αρχές και προθέσεις και εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητές της.

Αρχές

Η διεύθυνση της εταιρείας δεσμεύεται:

 • Για διεξαγωγή των εργασιών με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο περιβάλλον έτσι ώστε να διασφαλίζεται όσο είναι εφικτό η ασφάλεια και υγεία του προσωπικού της εταιρείας, το περιβάλλον και άλλα επηρεαζόμενα άτομα εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας.
 • Για συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας και με άλλες απαιτήσεις στις οποίες η εταιρεία προσυπογράφει.  Επίσης για την ανάπτυξη του διαχειριστικού συστήματος για να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές και επιχειρησιακές αλλαγές.
 • Για την παροχή των απαραίτητων πόρων για να γίνει εφικτή η εφαρμογή της πολιτικής αυτής.
 • Για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος

 

Εργοδότηση/ απασχόληση και εκμετάλλευση παιδιών

 

 • Σε καμία περίπτωση δεν εργοδοτούμε παιδιά.
 • Γενικά , όσον αφορά παιδιά, σε περίπτωση που αντιληφθούμε κάτι αντικανονικό , παράνομη απασχόληση ή σεξουαλική εκμετάλλευση είμαστε υποχρεωμένοι να το αναφέρουμε άμεσα στις αρμόδιες αρχές.

 

Πρόθεση μας είναι:

 

 • Η μείωση των εργατικών ατυχημάτων στους χώρους εργασίας και η βελτίωση των εγκαταστάσεων και μεθόδων εργασίας.
 • Συνεχώς να αναγνωρίζουμε, να αξιολογούμε και να ελέγχουμε τους κινδύνους σε θέματα ασφάλειας και υγείας που συνδέονται με τις δραστηριότητες μας και να θέτουμε σε εφαρμογή τις κατάλληλες προ-ενεργητικές διαδικασίες.
 • Να θέτουμε και να αναθεωρούμε τους σκοπούς και στόχους για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία και να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα δράσης, για την μείωση των κινδύνων που αφορούν την επαγγελματική Α & Υ.
 • Να υποστηρίξουμε και να διασφαλίσουμε ότι όλοι λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα επαγγελματικής Α & Υ.
 • Να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι υπάλληλοι γνωρίζουν τις ευθύνες τους για συμμόρφωση με την πολιτική και διαδικασίες που αφορούν την επαγγελματική Α & Υ.
 • Να κοινοποιούμε στους υπαλλήλους, την πολιτική μας για θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας και να διασφαλίζουμε πως αυτοί είναι ενήμεροι για τις ευθύνες τους που απορρέουν από το σύστημα διαχείρισης επαγγελματικής Α & Υ.
 • Να διεξάγουμε εκτιμήσεις επικινδυνότητας σε όλες τις δραστηριότητες μας σε συχνότητα ανάλογη του κινδύνου τους.
 • Να διαθέτουμε την πολιτική μας στο κοινό.
 • Να αναθεωρούμε την πολιτική μας συχνά έτσι ώστε να είναι σχετική και κατάλληλη με τις δραστηριότητες της εταιρείας μας.

 

 

 

 Hotel Manager

 1/10/2023