Πολιτικές Ξενοδοχείου

Δήλωση Πολιτικής Διαχείρησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αποτελεί κοινή δέσμευση της διοίκησης και των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου UNIQUE BLUE RESORT να εξασφαλίσουν την παροχή σε όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης  των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους στο ξενοδοχείο.

 

Πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν το μεγαλύτερο μας κεφάλαιο και αναγνωρίζουμε τις ηθικές και νομικές μας ευθύνες στο να τους χειριστούμε σωστά. Πιστεύουμε ότι με το να συμπεριφερόμαστε κατάλληλα στους εργαζομένους μας, αυτοί σε ανταπόδοση θα συνεχίσουν να βάζουν τα δυνατά τους για την καλύτερη δυνατή φροντίδα των πελατών μας.

 

Ως εκ τούτου οι πρωτεύοντες στόχοι σχετικά με τη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι παρακάτω:

 

  1. Πιστοποίηση

Με σκοπό την προσαρμογή στα διεθνή κριτήρια διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έχουμε θέσει ως στόχο να εφαρμόζουμε τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας του ξενοδοχείου (περιβαλλοντικό και σύστημα ασφάλειας τροφίμων). Τέλος, στόχος μας είναι να προσαρμοζόμαστε σύμφωνα με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας.

 

  1. Προσλήψεις

Το ξενοδοχείο UNIQUE BLUE RESORT θα διασφαλίσει την εφαρμογή ενός δίκαιου συστήματος προσλήψεων, ώστε όλοι οι αιτούντες για μια διαθέσιμη θέση να αξιολογούνται δίκαια. Το ξενοδοχείο UNIQUE BLUE RESORT δε θα κάνει διακρίσεις καθ’ οιονδήποτε τρόπο και θα δέχεται όλες τις αιτήσεις των υποψήφιων ανεξάρτητα από τη φυλή, την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, την αναπηρία ή τη θρησκεία τους. Το σύνολο του προσωπικού του ξενοδοχείου προέρχεται από την τοπική κοινωνία.

 

  1. Συμβάσεις/Νομοθεσία

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης στο ξενοδοχείο UNIQUE BLUE RESORT θα υπάρχει μια σύμβαση όπου θα πληροί τουλάχιστον τους κανονισμούς που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να μένουν στην δουλειά ή να αφήνουν αυτή την δουλειά σύμφωνα με τις δικές τους επιλογές και χωρίς να υπάρχει κάποια ποινή όταν αποφασίσουν να φύγουν. Το ξενοδοχείο δεν κρατάει προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα του προσωπικού (π.χ. διαβατήρια). Το προσωπικό αμοίβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες αμοιβές των ξενοδοχοϋπαλλήλων και όχι κάτω από τον κατώτατο μισθό. Τα προσωπικά αρχεία και δεδομένα των εργαζομένων φυλάσσονται με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους.

 

  1. Εισαγωγή και Εκπαίδευση

Το ξενοδοχείο UNIQUE BLUE RESORT θα διασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι εργαζόμενοι έχουν υποστεί την κατάλληλη υποδοχή και εκπαίδευση. Αυτή θα περιλαμβάνει τομείς όπως η φιλοσοφία της εταιρείας και η εταιρική κουλτούρα, η γνώση του προϊόντος, η ευημερία των εργαζομένων και τα οφέλη προς αυτούς, η υγεία και η ασφάλεια, η διαχείριση της απόδοσης κλπ.

 

  1. Ανάπτυξη και Προαγωγή

Όλοι οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου UNIQUE BLUE RESORT ενθαρρύνονται να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους και όπου είναι δυνατόν θα παρέχονται ευκαιρίες προαγωγής τους. Όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν ατομικούς στόχους και θα συμφωνηθούν μαζί με τους προϊσταμένους τους ατομικά σχέδια ανάπτυξης για το καθένα ξεχωριστά όπου θα επιθεωρούνται με σκοπό την αξιολόγηση της εργασιακής τους απόδοσης και την θέσπιση νέων στόχων.

 

Η πολιτική θα επανεξετάζεται ετησίως για την συνεχή καταλληλότητα της. Επίσης παρακολουθούνται οι ετήσιοι στόχοι.

 

 

 Ο Διευθυντής

 1/10/2023